بازار جهنمی بورس

خلاصه لایو

هیچ وقت خودتان را در شرایط سخت و استرس زا قرار ندهید . زمانی که شما در بازه های مختلف زندگی در شرایط استرس زا قرار می دهید ، ناخودآگاه توانایی شما کاهش پیدا می کند. عملاٌ عملکرد ذهنی شما افت پیدا می کند … چون خودتان را در شرایط بد قرار دادید.

دیدگاهتان را بنویسید