کارگاه اقتصاد، روانشناسی

بررسی سناریو های مختلف در بازار های مالی با چشم انداز اقتصا جهانی و اقتصاد ایران همچنین بررسی اجمالی صنایع بورس و بررسی بنیادی صنعت سیمان و تحلیل صورت های مالی شرکت های مور تایید سیستم FIS در صنعت سیمان و توصیه به خرید های سال جاری

کارگاه اقتصاد، روانشناسی

سوالات متداول

میتوانیم با همراه در کارگاه حضور پیدا کنیم؟

متاسفانه در این کارگاه به دلیل محدودیت ظرفیت امکان حضور با همراه نمی باشد.

برای ورود به سالن باید چه مدرکی ارائه دهیم؟

برای شما یک فایل pdf ارسال میشود، لطفا در موبایل خود ذخیره کنید و همراه داشته باشید.

کارگاه چند ساعت میباشد؟